Programmaplan

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Het programma Volksgezondheid en Milieu bevat van origine de taken die de gemeente uitvoert
op basis van diverse wetten zoals de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet
bodembescherming en de daaruit voortvloeiende besluiten.

De belangrijkste ambities in dit programma vloeien echter voort uit het landelijke Klimaatakkoord
en de gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid. Belangrijke pijlers binnen het
thema duurzaamheid zijn de energietransitie, warmtetransitie en klimaatadaptatie. De gemeente
heeft de doelstelling om CO2-neutraal te worden.

De recente ontwikkelingen in Europa laten zien dat het belangrijk is om onze energievoorziening
te verduurzamen. De overstap naar duurzame energie zorgt voor een verminderde
afhankelijkheid van gas en daarbij draagt het bij aan een gezonde leefomgeving, meer
wooncomfort en een lagere energierekening. Om te voldoen aan de ambities in het
Klimaatakkoord, en de energietransitie te versnellen, zullen er structureel meer capaciteit en
middelen beschikbaar moeten komen.

Energiebesparing is de eerste stap. Wat we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken.
Omdat de gevolgen van klimaatverandering nu al merkbaar zijn, passen we ons aan om het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress in Dijk en Waard te verkleinen. Ook bieden de
energietransitie en klimaatadaptatie ruimte voor werkgelegenheid en nieuwe opleidingen.

Trends & Ontwikkelingen

Energiecrisis
Door de toegenomen energieprijzen ontstaat er meer urgentie en commitment voor het
verduurzamen van onze energievoorziening.
Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid huishoudens met energiearmoede toe. Dit maakt dat
energiebesparing een belangrijke eerste stap is.

Klimaatdoelstellingen
De ambitie om een CO2-neutrale gemeente te zijn moet geharmoniseerd worden. De ambities
van het Klimaatakkoord zijn leidend " De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2
uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de
temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad. Bij deze
temperatuurstijging lijken de gevolgen van klimaatverandering nog beheersbaar. Om de
doelstelling te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen
afgesproken. Deze staan in het nationale Klimaatakkoord ."

Afhankelijkheid landelijke regelgeving en beschikbare middelen
Als gemeente zijn we afhankelijk van de besluiten die op landelijk en provinciaal niveau genomen
worden. Bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwe warmtewet, eventuele afstandsnormen voor
windturbines en middelen voor de uitvoering van het klimaatakkoord (inclusief Nationaal
Isolatieprogramma). Deze besluiten hebben invloed op de uitvoering op gemeentelijk niveau.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34