Home

Inleiding

Dijk en Waard staat de komende jaren voor grote uitdagingen. We willen een aantrekkelijke stad zijn voor onze inwoners en bezoekers. We hebben ambities op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie. We willen meer woningen bouwen, de bereikbaarheid van de stad verbeteren en een aantrekkelijk klimaat voor bedrijven en ondernemers creëren. We willen sport en cultuur stimuleren en goed onderwijs faciliteren. We werken aan een transformatie binnen het sociaal domein met meer nadruk op preventie. Tegelijk moeten we de kosten van de WMO en de jeugdzorg structureel beheersen; deze liepen de afgelopen jaren veel meer op dan was voorzien.
Daarbij verschijnt de programmabegroting in een bijzondere en onzekere financiële tijd. Door onder andere de oorlog in Oekraïne stijgen de prijzen sterk. De risico's die dat voor de gemeente zelf oplevert, zijn moeilijk in te schatten. Op de pagina met uitgangspunten voor de begroting 2023 leest u waar we rekening mee hebben gehouden in de begroting. Met deze begroting geven we invulling aan een groot aantal ambities uit het collegeprogramma en uw kadernota. Daarmee leggen we de basis voor de komende 4 jaar. Binnenkort wordt een raadsvoorstel ingediend i.v.m. steunfonds om waar nodig steun te bieden aan lokale verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers in deze onzekere financiële tijd.
De meest recente circulaires vanuit het rijk laten zien dat gemeenten vanaf 2026 veel minder geld krijgen. Daardoor kunnen we niet zoveel structureel begroten als we zouden willen. Toch doen we dit op een aantal punten wel. De meerjarenbegroting is voor 2026 niet sluitend. Hiermee laten we zien dat we in 2026 meer geld nodig hebben dan het rijk nu van plan is te geven. Hier is overleg met de provincie over geweest. Via de VNG wordt het gesprek met het rijk hierover continue gevoerd.
Deze begroting wordt door de gemeenteraad behandeld op 8 november 2022.

Falco Hoekstra
Wethouder financiën

Dijk en Waard, 4 oktober 2022

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34