Financiële positie

EMU-Saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF) heeft tot doel om bij te dragen aan de EMU-norm van maximaal 3% tekort op de Begroting van het Rijk. De wet biedt extra waarborgen en zekerheden om de overheidsfinanciën op een houdbaar pad te houden. De Wet HOF stelt dat decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning moeten leveren bij het streven om te voldoen aan de Europese begrotingsdoelstellingen. In de wet staat niet vermeld dat de decentrale overheden een begrotingsevenwicht in EMU-termen moeten realiseren.
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van een (lokale) overheid. Hierbij zitten ook de inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen grond en investeringen. Het onderstaande schema geeft de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Dijk en Waard van 2023 tot en met 2026 weer:

Bedrag x € 1.000

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

15.569

19.942

21.757

7.972

2

Mutatie (im)materiele vaste activa

19.319

-5.928

-8.551

10.325

3

Mutatie voorzieningen

513

513

-4.875

663

4

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

-8.892

-8.782

-386

-4.356

5

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en
(im)materiele vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa

-

-

-

-

Berekend EMU-saldo

26.509

5.745

7.945

14.604

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34