Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de geïdentificeerde risico’s voor de gemeente Dijk en Waard. Dit risicoprofiel bepaalt de weerstandscapaciteit die nodig is om deze risico’s op te kunnen vangen. De benodigde weerstandscapaciteit afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit geeft de ratio van het weerstandsvermogen van de gemeente Dijk en Waard weer.
Het risicoprofiel is gebaseerd op de risicoprofielen in de jaarrekeningen 2021 van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. Een actualisatie is gedaan waarbij inschattingen van eerder geïnventariseerde risico’s zijn gewijzigd. Twee nieuwe risico’s zijn toegevoegd in verband met de huidige situatie van snel stijgende prijzen en daardoor toenemende armoede. Dit betreft het risico dat budgetten overschreden worden door onvoorziene prijsstijgingen en dat meer aanspraak wordt gedaan op armoederegelingen en schuldhulpverlening.
Om in deze paragraaf een beeld te geven van de weerstandscapaciteit (de ratio van het weerstandsvermogen) van de gemeente Dijk en Waard zijn de volgende uitgangspunten gebruikt:

  • Bij de bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit is een zekerheidspercentage van 80% gebruikt.
  • Voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit gaan we uit van de algemene reserve en de onbenutte belastingcapaciteit.

Met deze uitgangspunten is de ratio van het weerstandsvermogen voor de gemeente Dijk en Waard 2,50.
Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt door gemeenten vaak gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) en de Universiteit Twente zijn opgesteld.

waardering

ratio

betekenis

A

> 2

uitstekend

B

1,4 – 2

ruim voldoende

C

1 – 1,4

voldoende

D

0,8 – 1

matig

E

0,6 – 0,8

onvoldoende

F

< 0,6

ruim onvoldoende

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34