Financiële overzichten

Overzicht incidentele baten en lasten

2023

2024

2025

2026

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Onderwijs

Tijdelijke huisvesting IKC Sint Pancras

-121

-121

Sociaal domein

Innovatie en preventie

-110

-110

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Functie planbeheerder in project stationsgebied fase 1

Invoeringskosten omgevingswet

-60

40

-20

-60

40

-20

Plan van aanpak gebiedsvisie Oostrand-Noord en Zuid-Scharwoude

Project omgevingswet

-40

-40

-40

-40

Totaal

-331

40

-291

-100

40

-60

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserves

Reserve omgevingswet

40

40

40

40

Reserve anticyclisch investeren

240

240

Totaal mutaties reserves

-

280

280

-

40

40

-

-

-

-

-

-

Saldo incidentele baten en lasten

-331

320

-11

-100

80

-20

-

-

-

-

-

-

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34