Programmaplan

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Iedereen die dat wil zou in Dijk en Waard een passende woning moeten kunnen vinden. Dat lukt
nu nog niet voor iedereen. Daarom wordt er veel gebouwd. We willen voor 2030 in Dijk en Waard
10.000 nieuwe woningen mogelijk maken. Voor elke portemonnee, met extra aandacht voor
sociale huur- en koopwoningen. Deze ambitie zien we in samenhang met andere opgaven, zoals
de energietransitie, klimaatadaptatie en voorzieningen die horen bij een groeiend aantal
inwoners. Je bouwt niet alleen woningen, je bouwt een omgeving.

Trends & Ontwikkelingen

Tekort aan betaalbare woningen
In de sociale huur lopen de wachttijden al jaren op. Ook is er een tekort aan betaalbare
koopwoningen (in categorieën 1 en 2). De bouw van 10.000 woningen moet leiden tot een
evenwichtiger woningvoorraad die beter aansluit op de woningbehoefte.
Er is sprake van sterk stijgende kosten in de bouwsector, wat de realisatie bemoeilijkt.

Omgevingswet (OW)
De invoering van de Omgevingswet is wederom met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.
Het programma Invoering Omgevingswet loopt in principe door tot 2029. Een aantal processen
en producten moet voor de invoeringsdatum gereed zijn. Op hoofdlijnen zijn de werkprocessen
gereed voor de Omgevingswet. De nieuwe instrumenten en het gedachtegoed van de
Omgevingswet zullen, in navolging van het programmaplan en de uitgewerkte projectplannen, in
2022 en daaropvolgende jaren verder worden gerealiseerd en ingebed. Gezien de complexiteit
van de Omgevingswet en nog te maken keuzes binnen Dijk en Waard, is het nog niet mogelijk
om een inschatting te geven over de structurele financiële gevolgen hiervan.

Wet Kwaliteitsborging (WKB)
De invoeringsdatum van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is gekoppeld aan de
Omgevingswet. Deze nieuwe wet zal stapsgewijs ingaan vanaf 1 januari 2023. Het doel van de
nieuwe wet is om de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van
private kwaliteitsborgers. De eerste twee jaar zal deze wet alleen voor eenvoudige bouwwerken
gelden, zoals eengezinswoningen en kleine bedrijfspanden. Hierdoor kunnen bouwbedrijven,
kwaliteitsborgers en de gemeente ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw. Vanaf
2025 volgen naar verwachting de complexere bouwwerken. Dit is afhankelijk van een landelijke
evaluatie. De exacte financiële en proces inhoudelijke impact voor de gemeente wordt in 2022

verder onderzocht. De verwachting is dat de invoering van de WKB een neutraal tot licht positief effect heeft op de financiële uitgaven.

Duurzame nieuwbouw
De gemeente werkt met ketenpartners samen aan een puntensysteem duurzame nieuwbouw.
Het puntensysteem zorgt ervoor dat net wat duurzamer gebouwd wordt dan in wet- en
regelgeving is bepaald, maar geeft (woning)ontwikkelaars wel de vrijheid op welke onderdelen
(energie, klimaatadaptatie, circulariteit, biodiversiteit) wordt ingezet. Op het behalen van deze
prestaties door de ontwikkelaar dient te worden toegezien. In 2022 wordt verder uitgezocht wat
de financiële impact is van deze toezichtrol van de gemeente. Tevens wordt er uitgezocht hoe dit
puntensysteem ingezet kan worden zonder te conflicteren met verschillende onderwerpen, zoals
de druk op de woningmarkt en de invoering van de Omgevingswet en WKB. Aangezien het
puntensysteem nog niet is vastgelegd, is het nog niet mogelijk om een inschatting te geven van
de financiële gevolgen.

Complexere gebiedsontwikkelingsopgaven
De gemeente is als gevolg van de fusie flink in omvang gegroeid. Tevens is sprake van een
verandering van ruimtelijke opgaven: steeds minder uitleggebieden, steeds minder gemeentelijke
grondposities, steeds meer stedelijke herontwikkeling en inbreilocaties. Met de hiervoor al
genoemde Omgevingswet leidt de doelstelling van integrale afweging met snellere en
transparantere processen tot meer (organisatorische) complexiteit aan de voorkant van gebieds- en projectontwikkeling. Om goed op deze veranderingen in te kunnen spelen, is een modern
instrumentarium nodig om ruimtelijke initiatieven te kunnen initiëren en / of begeleiden.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34