Home

Inleiding

De begroting bestaat uit twee delen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft deze tweedeling voor. In het eerste deel - de Beleidsbegroting -is het beleid per programma omschreven.
De programmateksten in deze begroting beginnen met teksten uit de Kadernota 2023. Hierin is het volgende opgenomen:

  • Trends & Ontwikkelingen
  • Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?
  • Welke doelstellingen dragen daaraan bij?
  • Waar zetten we in 2023 op in?

De kopjes ‘Waar zetten we in 2023 op in?  zijn opgenomen in een tabel. Erachter staat welke middelen voor deze ambities worden begroot. In de rechterkolom wordt uitgelegd hoe in 2023 de begrote middelen besteed zullen gaan worden.  
Daarna zijn de overige en autonome financiële ontwikkelingen voor dit programma beschreven. Vervolgens de door de BBV verplicht gestelde beleidsindicatoren. Als laatste worden de verbonden partijen van het programma genoemd.
In het onderdeel ‘Paragrafen’ wordt gerapporteerd over lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, onderhoud kapitaalgoederen, financiering, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. De wetgever stelt in het Besluit Begroting en Verantwoording paragrafen verplicht.
Deel twee van de begroting - de Financiële begroting - bestaat uit het overzicht van baten en lasten, de uiteenzetting van de financiële positie en het financiële overzicht per taakveld.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34