Financiële positie

Overzicht reserves

Bedragen x € 1.000

Nr en naam reserve

Rekening 2021

Raming ultimo 2022

Raming ultimo 2023

Raming ultimo 2024

Raming ultimo 2025

Raming ultimo 2026

A001 Algemene reserve

22.907

13.917

13.791

13.791

13.791

13.791

B001 Reserve NBK-deel 1 Hoofdinfrastructuur

26.177

25.831

22.903

22.941

23.045

23.102

B002 Reserve NBK-deel 2 gebouwen en overige v

2.229

2.185

2.062

1.938

1.815

1.691

B003 Reserve beheer & sociale structuur NBK2

1.155

384

-37

-108

-179

-179

B004 Grote Projecten

2.725

99

99

99

99

99

B005 Onderwijshuisvesting

-14

-14

-14

-14

-14

-14

B007 Monumentenreserve

38

0

0

0

0

0

B008 Kunstgrasvelden & Accommodaties

153

103

73

45

19

-6

B009 Reserve Schoolwoningen

1.985

1.656

1.327

998

669

340

B011 Impulsregeling combinatiefuncties

161

141

121

101

81

61

B012 Duurzaamheid

1.226

1.357

1.362

1.377

1.422

1.467

B014 IKS (co-financiering)

110

0

0

0

0

0

B017 Reserve huisvesting primair onderwijs

1.516

1.694

1.767

1.707

1.653

1.606

B020 Reserve School en Sporthal De Draai

4.086

3.805

3.532

3.267

3.009

2.759

B023 Integrale ontwikkeling stationsgebied

244

94

0

0

0

0

B027 Videosysteem raadszaal

50

40

30

20

10

0

B028 Actief burgerschap

68

68

68

68

68

68

B029 Onderwijshuisvesting AZC leerlingen

440

440

440

440

440

440

B030 Reserve BYOD

340

340

340

340

340

340

B032 Reserve Verduurz. gem gebouwen

200

200

200

200

200

200

B035 Reserve Middenweg Zuid

5.380

5.275

5.160

5.046

4.933

4.820

B037 Reserve E-depot

22

0

0

0

0

0

B038 Reserve Vanadium

2.274

2.209

1.824

1.389

1.022

685

B039 Reserve Volkstuinen HHW zuid

362

362

362

362

362

362

B040 Reserve verhoogde asielinstroom

203

203

203

203

203

203

B045 Reserve omgevingswet

84

84

84

84

84

84

B046 Reserve Dotatie Sportvoorziening

2.941

2.804

2.667

2.530

2.393

2.256

B049 Reserve bedrijfsvoering Sociaal Domein

21

21

21

21

21

21

B050 Reserve voorschoolse voorziening peuters

58

58

58

58

58

58

B053 Herstel dak de Vierspan

54

54

54

54

54

54

B054 Reserve beleidswensen

1.024

784

784

784

784

784

B055 Reserve ecozone Broekhorn

588

565

542

519

496

473

B056 Reserve bedrijfsvoering werkvoorraad CUP

1.459

356

274

274

274

274

B057 Reserve Expertisescentrum

1.204

454

454

454

454

454

B058 Reserve Motie sociale woningbouw

2.501

1.250

1.250

1.250

1.250

1.250

B059 Reserve Projecten leefomgeving en voorz.

2.918

1.787

580

555

555

555

B061 Reserve Uitv.organisatie Participatiewet

750

750

750

750

750

750

B062 Steunfonds corona

2.926

2.616

2.616

2.616

2.616

2.616

B063 Reserve Investeringen maatsch. nut

811

85

74

63

52

41

B064 Bouwgrondexploitatie

3.075

3.032

2.990

2.947

2.938

2.928

B066 Reserve investeringen econ. nut

3.973

3.565

3.448

3.331

3.214

3.097

B067 Groot onderhoud gebouwen

569

579

589

599

609

619

B069 Dorpskernen

129

34

0

0

0

0

B071 Anticyclisch investeren

522

522

282

282

282

282

B072 Verkeershotspots

106

0

0

0

0

0

B073 Klimaatakkoord

46

751

651

565

507

507

B075 Programmaplan LOMW

246

156

106

56

0

0

B076 Reserve TOZO

3.373

2.579

1.785

1.586

1.421

1.421

B077 Reserve ICT

1.048

0

0

0

0

0

B078 Reserve overheveling budgetten

416

241

241

241

241

241

B079 Toekomstige sportontwikkelingen

29

29

29

29

29

29

B080 Reserve Ruimtelijke Initiatieven in Gebiedsontwikkelingen

-

654

654

654

654

654

B081 Reserve Bereikbare woningen voor iedereen

-

1.251

1.251

1.251

1.251

1.251

B082 Reserve Bedrijfsvoering I en A

-

0

0

0

0

0

B083 Reserve doorontwikkeling Museum Broekerveiling

-

1.800

1.800

1.800

1.800

1.800

Totaal reserves

104.907

87.250

79.647

77.563

75.775

74.334

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34