Bijlagen

Uitvoeringsinformatie

(Hoofd)taakveld

baten

lasten

P0

Bestuur en ondersteuning

195.488

-48.908

0.1

Bestuur

1.067

-5.702

0.10

Mutatie reserves

8.979

-7.891

0.2

Burgerzaken

736

-2.234

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

812

-669

0.4

Overhead

3.916

-30.116

0.5

Treasury

1.864

-1.045

0.61

OZB woningen

10.006

0

0.62

OZB niet woningen

9.056

0

0.63

Perkeerbelasting

254

0

0.64

Belasting overige

96

-946

0.7

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

158.652

0

0.8

Overige baten en lasten

49

-305

P1

Veiligheid

69

-8.279

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

0

-5.136

1.2

Openbare orde en veiligheid

69

-3.143

P2

Vervoer

1.705

-15.962

2.1

Verkeer en vervoer

1.531

-14.792

2.2

Parkeren

114

-260

2.3

Recreatieve havens

60

-74

2.4

Economische havens en waterwegen

0

-835

P3

Economie

1.835

-3.034

3.1

Economische ontwikkeling

0

-1.222

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.612

-1.629

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

47

-34

3.4

Economische promotie

177

-149

P4

Onderwijs

1.122

-8.992

4.2

Onderwijshuisvesting

761

-7.227

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

362

-1.765

P5

Sport, cultuur en recreatie

3.958

-22.936

5.1

Sportbeleid en activering

0

-204

5.2

Sportaccomodaties

3.052

-7.598

5.3

Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

422

-3.597

5.4

Musea

0

-449

5.5

Cultureel erfgoed

6

-862

5.6

Media

281

-2.449

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

197

-7.776

P6

Sociaal domein

19.939

-91.600

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

88

-7.808

6.2

Wijkteams

20

-1.057

6.3

Inkomensregelingen

19.229

-22.703

6.4

Begeleide participatie

0

-5.237

6.5

Arbeidsparticipatie

0

-3.568

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

23

-3.609

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

448

-13.849

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0

-27.261

6.81

Ge+½scaleerde zorg 18+

131

-1.497

6.82

Ge+½scaleerde zorg 18-

0

-5.009

P7

Volksgezondheid en milieu

23.585

-25.998

7.1

Volksgezondheid

0

-4.431

7.2

Riolering

12.445

-10.737

7.3

Afval

10.742

-8.536

7.4

Mileubeheer

7

-1.861

7.5

Begraafplaatsen en crematatorie

390

-432

P8

Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing

26.752

-32.086

8.1

Ruimtelijke ordening

90

-3.090

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventereinen)

23.903

-24.094

8.3

Wonen en bouwen

2.759

-4.901

Totaal

274.453

-257.795

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34