Paragrafen

Financiering

Met de paragraaf Financiering informeren wij u over de wijze waarop de gemeente Dijk en Waard benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen uitzet. De Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), de Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO), de wet Houdbare overheidsfinanciën (HOF) en de regeling Schatkistbankieren decentrale overheden vormen het wettelijk kader voor de financiering. Ook met de richtlijnen uit het BBV, de Financiële verordening en het Treasurystatuut wordt rekening gehouden. In deze Financieringsparagraaf worden de verwachte ontwikkelingen omtrent de financiering en het treasury jaarplan van de gemeente Dijk en Waard voor de jaren 2023 tot en met 2026 op hoofdlijnen weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34