Financiële overzichten

Structureel evenwicht

Het toezicht van de provincie richt zich op het meerjarig structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt dat de begroting 2023-2026 van de gemeente Dijk en Waard de komende jaren structureel in evenwicht is.

Bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

saldo baten en lasten

15.394

19.767

21.582

7.797

mutatie reserves

1.088

319

-12

-12

begrotingssaldo na bestemming

16.482

20.086

21.570

7.785

waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

11

20

0

0

Structureel begrotingssaldo

16.493

20.106

21.570

7.785

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34