Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat in op het onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, openbaar groen, bruggen, verkeerslichten, riolering, etc.) in de openbare ruimte en de verwachtingen voor 2023 op dit gebied. Onder de openbare ruimte verstaan we de fysieke ruimte binnen de gemeente die voor iedereen vrij toegankelijk is. De openbare ruimte bestaat voor een groot deel uit kapitaalgoederen die de ruggengraat van die openbare ruimte vormen. Kapitaalgoederen zijn door de gemeente aangekochte en/of tot stand gebrachte objecten, die gedurende meerdere jaren nut geven. De instandhouding hiervan gebeurt door het uitvoeren van dagelijks en groot onderhoud en door het vervangen van kapitaalgoederen. De kwaliteit van het onderhoud van deze kapitaalgoederen is, naast het duurzaam in stand houden, bepalend voor de manier waarop de inwoner de openbare ruimte beleeft.
Met het onderhouden van deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. In artikel 12 BBV is aangegeven voor welke kapitaalgoederen het onderhoud in ieder geval dient te worden aangegeven, te weten: wegen, riolering, waterhuishouding, groenvoorzieningen en gebouwen. Voor de gemeente Dijk en Waard is deze paragraaf uitgebreid met de onderdelen kunstwerken, openbare verlichting en speelvoorzieningen.
Het BBV vereist dat in deze paragraaf wordt aangegeven wat het beleidskader is en welke kwaliteitseisen en financiële middelen voor het onderhoud van kapitaalgoederen vastgesteld zijn.

Hierbij gelden de beleidskaders van de voormalige gemeenten Langedijk en Heerhugowaard. In 2022 en 2023 worden de verschillende beleidskaders geharmoniseerd.
In de voormalige gemeente Heerhugowaard is gekozen voor gebiedsafhankelijke kwaliteitsniveaus waarbij de beeldkwaliteit van de openbare ruimte voornamelijk moet voldoen aan kwaliteitsniveau A en B. Voor enkele zaken wordt uitgegaan van kwaliteitsniveau C. In de voormalige gemeente Langedijk is het standaard kwaliteitsniveau B.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34