Financiële positie

Meerjarenbalans

Bedragen x € 1.000

Rekening

Begroting

Raming

Raming

Raming

Raming

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Vaste activa

Immateriële vaste activa

2.804

2.370

2.030

1.699

1.454

1.367

Materiële vaste activa

226.101

238.071

257.730

252.133

243.827

254.239

Financiële vaste activa

5.970

6.842

6.840

6.837

6.852

6.842

Totaal vaste activa

234.875

247.283

266.600

260.669

252.133

262.448

Vlottende Activa

Voorraden

30.790

28.107

19.215

10.433

10.047

5.691

Uitzettingen met een rentetypische-looptijd korter dan één jaar

50.794

50.794

50.794

50.794

50.794

50.794

Liquide middelen

13.838

13.838

13.838

13.838

13.838

13.838

Overlopende activa

4.947

4.947

4.947

4.947

4.947

4.947

Totaal vlottende activa

100.369

97.686

88.794

80.012

79.626

75.270

Totaal activa

335.244

344.969

355.394

340.681

331.759

337.718

Vaste passiva

Eigen vermogen

104.907

87.250

79.647

77.563

75.775

74.334

Eigen vermogen resultaat

5.611

Voorzieningen

47.048

41.820

42.333

42.846

37.971

38.634

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

107.407

145.628

163.143

150.001

147.742

154.479

Totaal vaste passiva

264.973

274.698

285.123

270.410

261.488

267.447

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar

48.881

48.881

48.881

48.881

48.881

48.881

Overlopende passiva

21.390

21.390

21.390

21.390

21.390

21.390

Totaal vlottende passiva

70.271

70.271

70.271

70.271

70.271

70.271

Totaal passiva

335.244

344.969

355.394

340.681

331.759

337.718

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34