Financiële overzichten

Overzicht baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Programma

Rekening 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Bestuur en ondersteuning

-40.136

-41.399

-38.720

-38.544

-38.473

-38.467

Veiligheid

-8.261

-8.038

-8.279

-8.279

-8.280

-8.280

Verkeer, vervoer en waterstaat

-15.014

-16.386

-15.962

-16.342

-16.613

-16.618

Economie

-13.101

-4.579

-3.034

-3.495

-3.106

-3.488

Onderwijs

-10.235

-15.999

-8.992

-8.829

-8.782

-8.885

Sport, cultuur en recreatie

-21.878

-23.817

-23.111

-22.708

-22.701

-22.592

Sociaal domein

-99.227

-100.882

-91.600

-90.574

-87.938

-87.935

Volksgezondheid en milieu

-24.262

-24.626

-25.998

-25.975

-25.936

-25.846

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-54.517

-32.367

-32.086

-35.503

-17.665

-18.986

Algemene dekkingsmiddelen

-11.077

-14.101

-2.297

3.355

1.333

1.086

Totaal lasten

-297.708

-282.192

-250.079

-246.894

-228.160

-230.012

Programma

Rekening 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Bestuur en ondersteuning

5.499

3.271

6.531

6.581

6.582

6.582

Veiligheid

-12

276

69

69

69

69

Verkeer, vervoer en waterstaat

1.548

1.161

1.705

1.678

1.678

1.677

Economie

15.359

3.306

1.835

2.198

1.719

2.101

Onderwijs

1.955

2.996

1.122

1.123

1.123

1.123

Sport, cultuur en recreatie

4.344

3.862

3.958

3.958

3.958

3.958

Sociaal domein

23.699

18.806

19.939

19.939

19.939

19.939

Volksgezondheid en milieu

23.230

22.295

23.585

23.601

23.542

23.460

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

50.379

25.927

26.752

30.159

12.381

13.172

Algemene dekkingsmiddelen

169.001

185.740

179.978

177.355

178.751

165.729

Totaal baten

295.002

267.639

265.473

266.661

249.742

237.809

Mutaties reserves

Rekening 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Toevoegingen reserves

-9.287

-10.417

-7.891

-8.300

-8.498

-8.498

Onttrekkingen reserves

17.603

30.942

8.979

8.619

8.486

8.486

8.316

20.525

1.088

319

-12

-12

Totaal

5.611

5.973

16.482

20.086

21.569

7.785

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34