Programmaplan

Programma 4 Onderwijs

In Dijk en Waard krijgen kinderen en jongeren alle kansen zich optimaal te ontwikkelen en hun
talenten te ontplooien, ongeacht hun achtergrond of beperking. Ook kwetsbare kinderen zijn lid
van een sport- of cultuurvereniging of nemen deel aan andere naschoolse activiteiten en hebben op die manier een zinvolle vrijetijdsbesteding.
De schoolcarrière van leerlingen sluit aan op hun wensen en mogelijkheden, en biedt hun de
kans het beste uit zichzelf te halen. Zij slagen erin een goede positie te verwerven op de
arbeidsmarkt en economisch zelfstandig te worden. Samen met onze strategische partners
bouwen we aan goede verbindingen tussen onderwijs en zorg, om eventuele problemen bij
jongeren zo vroeg mogelijk te voorkomen.

Gezamenlijk met het onderwijs zetten we in op de beweging naar meer inclusief onderwijs, zodat alle kinderen in een wijk samen naar school kunnen. Vanuit de voorziening leerlingenvervoer kijken we naar maatwerkoplossingen om de toegankelijkheid van passend onderwijs te waarborgen. Hierbij wordt samen met ouders, het kind en school afgestemd wat vooral wel mogelijk is. Waarbij geldt: jong geleerd, oud gedaan.

Trends & Ontwikkelingen

Scholen zijn belangrijke vindplaatsen
Elke gemeente kan veel verder gaan dan haar wettelijke taken op het terrein van onderwijs, zoals in het creëren van meer kansengelijkheid en een beter aansluiting op de arbeidsmarkt. De
opgelopen achterstanden door de coronacrisis maken dit des te urgenter. Daarbij zijn de scholen en kinderopvang belangrijke signaleerders van problemen bij jeugdigen en gezinnen. Ook op het gebied van sociale ontwikkeling als gevolg van de coronacrisis. Binnen het onderwijs ligt de sleutel om jeugdigen en gezinnen beter te ondersteunen. In de praktijk zijn jeugdhulp, onderwijs en preventie nog te gescheiden werelden, terwijl samen met de gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedragen.

Toename ongelijkheid
Niet iedereen kan meedoen en heeft gelijke kans om zich te ontwikkelen. Corona heeft de
afgelopen twee jaren ongelijkheid tussen kinderen en jongeren, met een meer of mindere
ondersteunende of stimulerende thuisomgeving, verder vergroot en heeft deze ook meer
zichtbaar gemaakt.

Naar meer inclusief onderwijs
Landelijk wordt de beweging naar inclusiever onderwijs gestimuleerd. Inclusief onderwijs
betekent dat kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte samen naar school gaan met
kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben en relatief zorgelozer opgroeien. Steeds
meer scholen in Nederland bieden leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een plek
binnen het reguliere onderwijs. Alléén naar het speciaal onderwijs als het echt niet anders kan.

Toename eisen aan schoolgebouwen
De eisen die er aan schoolgebouwen worden gesteld zijn sterk toegenomen. Allereerst is het
onderwijs zelf aan verandering onderhevig en vertaalt zich dat in andere functionele eisen aan
het gebouw. Daarnaast zijn de eisen t.a.v. het binnenklimaat toegenomen. We verwachten dat de
luchtkwaliteit in het schoolgebouw voldoet aan een hoge standaard en de temperatuur dient
voldoende beheersbaar te zijn, juist in warmere perioden. De coronacrisis heeft dat inzicht
versterkt. Tevens dienen schoolgebouwen een bijdrage te leveren in de klimaatdoelstellingen. Het streven is om te komen tot duurzame energie neutrale gebouwen, die van het aardgas af zijn.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2022 12:08:30 met de export van 11/18/2022 11:56:34